Algemene Voorwaarden

WEESP SLOEPENNETWERK

 

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst

1.1 Een overeenkomst is definitief indien de opdrachtgever (hierna te noemen deelnemer) online een boeking heeft gedaan via de site www.weespsloepennetwerk.nl en deze boeking is betaald. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Weesp Sloepennetwerk als aanbieder van het arrangement.
1.2 Indien deelnemer namens een groep een overeenkomst met Weesp Sloepennetwerk aangaat, is deelnemer te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.


Artikel 2: Reissom

2.1 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst/ offerte, gelden de vermelde tarieven voor het aantal personen in 1 boot.
2.2 In de reissom zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.
2.3 De kosten van eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
2.4 De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op tarieven en voorwaarden zoals bekend ten tijde van het opmaken van het programma. Weesp Sloepennetwerk behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de overeenkomst een tarief te wijzigen indien daarvoor aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.


Artikel 3: Wijziging/ opzegging door de deelnemer

3.1 Wijzigingen in het programma op verzoek van de deelnemer(s) zijn niet mogelijk op de dag van de vaart, tenzij anders overeengekomen. De schipper van Weesp Sloepennetwerk bepaalt of de voorgestelde wijziging(en) te realiseren zijn en derhalve worden doorgevoerd en/of dit een verhoging van de reissom met zich meebrengt.  Indien de door deelnemer(s) voorgestelde wijzigingen leiden tot een verhoging van de prijs/reissom zal het extra te betalen bedrag voor aanvang en/of op de dag zelf contant worden voldaan door deelnemer(s).
3.2 Bij opzegging van de overeenkomst binnen 72 uur voor de vaart of een no-show vindt er geen restitutie van de reissom plaats.
3.3 Tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van het geboekte arrangement is het mogelijk een omboeking te maken indien er data beschikbaar zijn om deze omboeking te realiseren.


Artikel 4: Wijziging/ opzegging door Weesp Sloepennetwerk

4.1 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Weesp Sloepennetwerk zijn gelegen, door Weesp Sloepennetwerk wordt besloten dat een programma geen doorgang kan vinden of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Weesp Sloepennetwerk zich tot onmiddellijke schriftelijke of telefonische kennisgeving aan de deelnemer.
4.2 Bij niet doorgaan van het arrangement voorafgaand aan de geboekte reisdatum of op de dag zelf doet Weesp Sloepennetwerk aan deelnemer een voorstel tot omboeking van de reis. Indien dit niet mogelijk is verplicht Weesp Sloepennetwerk zich tot terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom. Weesp Sloepennetwerk zal binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging de reeds betaalde reissom aan de deelnemer restitueren.
4.3 Kosten die door deelnemer zijn gemaakt in relatie tot zijn/haar boeking worden niet vergoed.


Artikel 5: Klachten

5.1 Indien de deelnemer zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen deelnemer en Weesp Sloepennetwerk, dient de deelnemer zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen 1 maand na reisdatum, schriftelijk te richten aan Weesp Sloepennetwerk opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
5.2 Weesp Sloepennetwerk moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Deelnemer ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.


Artikel 6: Algemeen voorbehoud

6.1 Weesp Sloepennetwerk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute / de ophaallocatie, de aangeboden sloep of andere afgesproken zaken indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de deelnemer, doch uiterlijk op de dag van de vaart zelf.


Artikel 7: Verplichtingen van de deelnemer

7.1 De deelnemer is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor vertrek van de boot. In geval van vertraging als gevolg van het te laat verschijnen op een vertrekpunt zal de schipper zich houden aan de afgesproken tijd en eindtijd en heeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding of restitutie.
7.2 Indien Weesp Sloepennetwerk schade lijdt door een gebeurtenis zoals genoemd in het voorgaande lid zal Weesp Sloepennetwerk die schade verhalen op de deelnemer.
7.3 Indien er tijdens de reis schade of verontreiniging aan de boot en of andere locaties tijdens de reis wordt toegebracht zullen de daaruit voortvloeiende kosten door Weesp Sloepennetwerk volledig aan de deelnemer worden doorbelast.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Weesp Sloepennetwerk is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot files, terrorisme, ongevallen en weersomstandigheden.
8.2 Weesp Sloepennetwerk is niet aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood, letsel ongevallen, kwetsing verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van de reis.
8.3 Mocht worden geoordeeld dat Weesp Sloepennetwerk aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot driemaal de reissom.


Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.